Update Armoedeaanpak Uithoorn en De Kwakel – nr. 1

Inhoud:

•    Armoede vraagt onze gezamenlijke aanpak 
•    Duo+: ‘business (almost) as usual’
•    Voedselbank Uithoorn-De Kwakel: vraag groeit, maar niet dramatisch
•    Pilot ‘Aanpak kinderarmoede’
•    Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU)
•    Stand van zaken pilot Vroeg er op af!
•    Jeugdfonds Sport & Cultuur: roerige tijd
•    Uithoorn voor Elkaar blijft helpen
•    Leesvoer

 

Armoede vraagt onze gezamenlijke aanpak 

Veel mensen in Uithoorn en De Kwakel moeten rondkomen van een minimuminkomen. Ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen die elk dubbeltje moeten omdraaien om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Ik ben bang dat dit aantal door de Coronacrisis nog aanzienlijk zal toenemen…

De laatste tijd is er veel onderzoek gedaan naar armoede. Duidelijk is dat het veel invloed heeft op het welbevinden. Armoede maakt dat we minder goed aan de langere termijn kunnen denken, of overwogen beslissingen kunnen nemen. We raken de grip kwijt, waardoor problemen zich in rap tempo kunnen opstapelen. 

Op deze inzichten is het nieuwe armoedebeleid van de gemeente gebaseerd. Tot stand gekomen dankzij de samenwerking met jullie, onze partners in hulp- en zorgverlening, en onze inwoners. Beleid dat mensen nieuwe kansen biedt om volwaardig mee te draaien in onze samenleving. Nieuwe kansen om hun talenten te benutten. 

We willen de partners in ons netwerk verbonden houden met de gezamenlijke aanpak van armoede binnen onze gemeente. Daarom informeren wij u graag regelmatig van de ontwikkelingen. 

Dank voor uw inzet en betrokkenheid!

Ria Zijlstra
Wethouder Sociaal Domein gemeente Uithoorn

 

Duo+: ‘business (almost) as usual’

De dienstverlening van Duo+ aan de inwoners van de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel is niet significant veranderd door de coronacrisis. Ook al is het loket in de Waterlinie gesloten, en kan het inloopspreekuur op het gemeentehuis tijdelijk geen doorgang vinden. 

Omdat fysieke afspraken niet mogelijk zijn, gaat contact in deze tijd per telefoon en per mail. Bij de minimaregelingen is dat overigens gebruikelijk; ook die dienstverlening gaat gewoon door. Verder kunnen inwoners zich blijven melden voor hulp bij schulden. Aanmeldingsgesprekken etc. vinden telefonisch plaats. Er is op dit moment geen wachtlijst. 

Meer weten: Neem contact op met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513111; Of mail naar: sociaal.loket@uithoorn.nl

 

Voedselbank Uithoorn-De Kwakel: vraag groeit, maar niet dramatisch

De maandagmiddag na de eerste coronamaatregelen hebben onze coördinatoren Intake en Uitgifte direct coronaoverleg gevoerd. Alle beschermende maatregelen zijn getroffen, waardoor de Voedselbank open is gebleven. 

Aanbod en donaties

In de eerste crisisweken was het aanbod nog groot, waarschijnlijk omdat bedrijven en instellingen bleven zitten met onverkoopbare versproducten. De laatste weken zien we juist een terugval in de aanvoer. Inmiddels spreken we onze donaties aan om in Uithoorn versproducten bij te kopen. Gelukkig krijgt de Voedselbank extra producten én donaties binnen, van supermarkten, voedselproducenten, sportverenigingen, scholen, kerken, andere voedselbanken en van particulieren.

Vraag groeit

Het aantal Uithoornse huishoudens dat een beroep doet op de Voedselbank groeit, maar niet dramatisch. Door de beschermingsmaatregelen voor vrijwilligers en cliënten verlopen de uitgiftes goed. De laatsten zijn zichtbaar dankbaar voor de mooie pakketten die we zelfs in deze moeilijke tijd weten samen te stellen. Uitgangspunt is nog steeds: elk voedselpakket moet genoeg bieden voor 3 volwaardige maaltijden.

Filmpje

Het bestuur maakte een filmpje over het werk van de Voedselbank in deze bijzondere omstandigheden. In het filmpje licht Coördinator Uitgifte Maaike Katteler de veranderde werkwijze toe, vergezeld van beelden van de voedselkratten, het inpakken etc. Bekijk het filmpje op voedselbank.nl.

Tot slot onze complimenten aan iedereen die bijdraagt aan de voortzetting van het werk van de Voedselbank. Want elke enerverende uitgiftedag geeft ook weer veel energie voor de komende tijd!

Meer weten: voedselbankuithoorn.nl

 

Pilot ‘Aanpak kinderarmoede’

Afgelopen september 2019 zijn we van start gegaan met de pilot ‘Aanpak kinderarmoede’. Doel is om een aanpak te ontwikkelen om armoede onder kinderen te signaleren en te bespreken. En om met de ouders een plan te maken en uit te voeren dat blijvende oplossingen oplevert. Daarnaast werken we aan een aanpak voor scholen en onderzoeken we mogelijkheden om ‘overerving’ van armoede tegen te gaan.

Stabiliseren

Het eerste jaar richt de pilot zich op gezinnen met kinderen op de basisscholen in Uithoorn. Voor hen heeft de armoederegisseur een plan ontwikkeld en uitgevoerd, samen met de Ouder & Kind Adviseurs; die richten zich specifiek op geldzorgen op de scholen, hebben informatie over de minimaregelingen paraat en zijn alert op levensgebeurtenissen. Signalen van geldzorgen of rondkomen met een beperkt budget worden besproken met de ouders. Samen proberen zij de financiële situatie van het gezin te stabiliseren, niet alleen via de inzet van minimaregelingen, maar ook van armoedeacties rond Sinterklaas, de zomervakantie en verjaardagen.

Nieuwe leeftijdsgroepen

Na de zomervakantie van 2020 breiden we de aanpak uit naar nieuwe leeftijdsgroepen. Zo onderzoekt het voorveld Jeugd de ondersteuningsbehoefte voor de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar;  met de middelbare scholen in de gemeente spreken we over financiële educatie, gericht op 12- tot 18-jarigen.

‘Overerven’ voorkomen

Ook wordt dit jaar onderzocht of een specifiek aanbod om ‘overerving’ te voorkomen wenselijk en haalbaar is. Door zich te richten op duurzame oplossingen krijgen kinderen in armoede de kans om zich goed te ontwikkelen en wordt voorkomen dat kinderen armoede ‘overerven’.

Meer weten: Stijn Roes, armoederegisseur, 06-25661145, stijn.roes@uithoorn.nl.

 

Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU)

Onze stichting biedt, al 10 jaar, financiële hulp aan inwoners van Uithoorn en De Kwakel die in acute geldnood verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op voorliggende voorzieningen als de bijstand, schuldhulpverlening of andere regelingen.

Inwoners kunnen deze hulp niet zelf aanvragen; dit kan alleen door een hulpverlenende instantie of hulpverlener. Deze kan een aanvraagformulier downloaden van onze website.
Wij zetten zelf geen hulpvragen uit en leggen evenmin zelfstandig contact met een hulpzoeker. Wel is onze stichting bekend bij doorverwijzers, waaronder de sociale dienst van de gemeente en maatschappelijk werk. 

Meer weten: urgentenodenuithoorn.nl.

 

Stand van zaken pilot Vroeg er op af!

De pilot Vroeg er op af! is in december 2019 in Ouder-Amstel en Uithoorn gestart voor de duur van één jaar. In de pilot wordt actief hulp aangeboden bij beginnende betalingsachterstanden van essentiële voorzieningen, om erger te voorkomen. 

De gemeente ontvangt signalen van betalingsachterstanden van Waternet, Eigen Haard, Zorg & Zekerheid, Menzis, VGZ, Gemeentebelastingen Amstelland en binnenkort ook van PWN (water). De energiemaatschappijen zijn helaas landelijk afgehaakt bij deze vorm van vroegsignalering. 

Matches

Bij een combinatie van signalen (die noemen we matches) dus bijvoorbeeld een betalingsachterstand van huur en zorg, wordt contact gelegd met de betrokkene. In het pre-coronatijdperk ging een maatschappelijk werker/cliëntondersteuner van Uithoorn voor Elkaar samen met een schuldhulpverlener van de gemeente op huisbezoek om de situatie te bespreken en om te kijken of er hulp gewenst is. 

Helaas heeft de pilot nog geen matches van signalen opgeleverd. Daarvoor zijn verschillende verklaringen en de belangrijkste is wel dat het in de opstartfase nog niet iedereen is gelukt om de data aan te leveren; de technische aansluitingen, het uploaden ect. 

Huisbezoeken

Ondanks dat er geen matches zijn van betalingsachterstanden, zijn wel huisbezoeken afgelegd op een enkele betalingsachterstand. We weten dat dit minder effectief is maar afwachten is ook geen optie. De eerste huisbezoeken zijn goed verlopen en in een enkel geval is hulp opgestart. 

Als gevolg van de coronacrisis worden vanaf eind februari geen huisbezoeken meer afgelegd. Via de mail of telefonisch wordt geprobeerd contact te leggen, maar die gegevens zijn niet altijd bekend. Vanaf mei sturen we een brief met uitleg over de aanpak en kondigen we aan dat we bellen of dat mensen zelf via een rechtstreeks nummer contact kunnen opnemen. We moeten dus nog creatiever worden om in contact te komen met onze inwoners. 

Stuwmeren

We verwachten ook dat het aantal meldingen zal toenemen als gevolg van de crisis. Eigenlijk vrezen we voor stuwmeren van betalingsachterstanden nu inwoners betalingen voor vaste lasten on hold mogen zetten. Op enig moment moet de rekening wel betaald worden en dan is de vraag of er genoeg inkomen is? 

We staan klaar

Zorgen zijn er dus, maar met vroegsignalering hopen wij wel vroegtijdig in beeld te komen. Als mensen niet meteen hulp nodig hebben, maar over een tijdje wel, dan weten ze bij wie ze terecht kunnen. Ook de training ‘motiverende gespreksvoering’ voor het huisbezoekteam is uitgesteld tot het najaar. De gevolgen van de crisis voor deze pilot kunnen we nog niet overzien, maar we verwachten wel dat het aantal meldingen gaat oplopen en dan staan we klaar.

Meer weten: Karin Woltering, projectleider; (06) 51763296, karin.woltering@uithoorn.nl. Of lees meer over de pilot ‘Vroeg er op af’.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur: roerige tijd

We leven momenteel in een roerige tijd. Met de versoepelde coronamaatregelen kan Jeugdfonds Sport & Cultuur gelukkig weer beginnen met het behandelen van de aanvragen. 

Uiteraard hebben wij in de tussentijd niet stilgezeten; zo hebben we veel kinderen in de regio blij kunnen maken met de beweegtas om zo het thuis bewegen te stimuleren! 

Meer weten: jeugdfondssportencultuur.nl. Of lees de laatste nieuwsbrief.

 

Uithoorn voor Elkaar blijft helpen

De dienstverlening van Uithoorn voor Elkaar gaat ook in deze coronatijd zoveel mogelijk door! We zoeken creatieve mogelijkheden om de maatregelen te respecteren én de mensen die een beroep op ons doen zo goed mogelijk te blijven helpen. 

Deze boodschap komt onder meer terug in onze advertenties in de lokale media:

Advertentie Uithoorn voor elkaar

Meer weten: uithoornvoorelkaar.nu/corona-hulp

 

Leesvoer

Aan het eind van elke “Update” geven we u graag een dosis leesvoer mee over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de aanpak van armoede in de gemeente.

 

Aanmelden/afmelden update

Wilt u ook de volgende “Update Armoedeaanpak Uithoorn en De Kwakel” ontvangen? Mail naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van “Update Armoedeaanpak” of “zaaknummer 2020-052116”. U kunt dit mailadres ook gebruiken om zich af te melden als u geen interesse meer heeft.