Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

Logo DigiDKlacht over de gemeente indienen 

Klacht per brief

Als u een klacht heeft, kunt u een brief schrijven. Deze brief richt u aan de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, of de gemeenteraad. In de brief geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht. De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld. In deze brief zet u:

  • De datum;
  • Uw naam en adres;
  • Uw handtekening;

Stuur kopieën van alle relevante stukken mee.

Klacht per telefoon

U licht uw klacht toe in een telefoongesprek. Er wordt dan geprobeerd de klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog online of schriftelijk de klacht in te dienen.

Ontvangstbevestiging

U krijgt een schriftelijke bevestiging als uw klacht is ontvangen. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure (onder andere de termijnen die in acht genomen moeten worden en wie de klacht behandelt). Neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente daaraan stelt? Dan wordt u daarvan binnen 4 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht.

Jaaroverzicht klachten Gemeente Uithoorn

Bekijk het Jaaroverzicht klachten gemeente Uithoorn 2019.

Nationale ombudsman

Als u het niet eens bent met de beslissing van het college van burgemeester en wethouders, kunt u hulp krijgen van de Nationale Ombudsman. Het postadres is: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.

U moet de Nationale Ombudsman daarvoor binnen een jaar nadat uw klacht door de gemeente is afgehandeld benaderen. Dat kan schriftelijk, digitaal of telefonisch. Als u twijfelt over een verzoek tot behandeling bij de Nationale Ombudsman, bel dan het (gratis) telefoonnummer 0800 - 335 55 55, of kijk op de website van de Nationale ombudsman.